November 2019 Training calendar

Sr. No Training Name Duration (Days) Training Dates
Mumbai
1  CDPP 2  7th - 8th Nov 2019
2 Mobile Security  3  8th - 10th Nov 2019
3 CSOC  5 11th - 15th Nov 2019
3 CSJD 2 15th - 16th Nov 2019
4 CWASP 3 15th - 16th Nov 2019
5 CCE 16 16th Nov - 5th Jan 2020
6 CEH 6 16th Nov- 1st Dec 2019
7 Cloud Security 3 18th - 20th Nov 2019
8 IT Risk Management  2 21st - 22nd Nov 2019
9 ISOLA 27001 5 25th Nov - 29th Nov 2019
Pune
1 Mobile Security 3 9th - 10th Nov 2019
2  CEH 6 9th - 24th Nov 2019
3 Cloud Security 3 20th - 24th Nov 2019
3 IR 3 16th - 17th Nov 2019
3 CWASP 3  29th Nov - 1st Dec 2019
3 ISOLA 27001 5 18th Nov - 22nd Nov 2019
Delhi
1 CWASP 3 14th - 16th Nov 2019
2 Cloud Security 3 18th - 20th Nov 2019
3 ISOLA 27001 5 19th - 23rd Oct 2019
4  CEH 6 23rd Nov - 8th Dec 2019
Bangalore
1 CBCI 3 13th - 15th Nov 2019
2 PCI DSS Implementation 2 8th - 9th Nov 2019
3 Cloud Security 3 12th - 14th Nov 2019
4 Mobile Security 2 15th - 16th Nov 2019
5 CEH 6 22nd - 26th Nov 2019
Hyderabad
1 CWASP 3 8th - 10th Nov 2019
2 Cloud Security 3 15th - 17th Nov 2019
3 CSJD 3 22nd - 24th Nov 2019
4 CEH 6 25th - 30th Nov 2019
Chandigarh
1 CEH 6 19th - 24th Nov 2019
2 CWASP 3 28th - 30th Nov 2019
3 ISOLA 27001 5 11th - 15th Nov 2019
4 Cloud Security 3 22nd - 24th Nov 2019
Singapore and USA
1 PCI DSS Implementation (USA) 2 8th - 9th Nov 2019
2 CSJD (Singapore) 2 15th - 16th Nov 2019

Write to us at [email protected]